Твоето плаќање во САД Сподели

Твоето плаќање во САД

Според законите во САД најниското плаќање (pay rate) е 7.25$ на час. Часовото плаќање е помалку во случаите, кога за конкретен вид работа е предвиден бакшиш (tips). Студентите можат да очекуваат околу 32+ часа неделно. Во некои случаеви може да работат и повеке од 40 часови неделно (overtime). Многу често студентите си наоѓаат втора работа за летото, но наоѓањето на втора работа, како и осигурувањето на overtime, не се гарантирани. Работодавците ги исплаќаат платите преку банкарски чекови неделно или на секои две недели. 

Препорачуваме на нашите студенти да располагаат со 1000$ џепарлак при пристигнувањето во САД, за да ги покријат сите трошоци за храна, депозити и сместување додека не го добијат првиот чек.

Важно е секој учесник во програмата да знае, дека платата може да не ги покрие сите трошоци и во тој случај потребно е да располагаат со дополнителни лични финансиски средства.


  Твојата работа во САД Што би можел да работиш  

Аплицирај Online Сега!


Најдобри понуди 159 Понуди | Види ги сите