Viking Max-Tax Refund Ndaj

Max Tax Refund është shërbimi më i mirë për kthimin e sasive të lejuara të tatimeve federale dhe shtetërore të SHBA-se, sidhe tatimet e ndalura të Anglisë.

Secilin vit me qindra pjesëmarrës në Work and Travel USA, të cilët posedojnë viza të ndryshme imigrante dhe joimigrante, sidhe pjesëmarrës në programe studentore në Angli, përdorin shërbimet tona.

Çka Ju ofrojmë ne?

Përvojë

Vikingu e ofron shërbimin që nga momenti i themelimit të kompanisë dhe me rjedhin e viteve është afirmuar si ekspert për përgaditjen e deklaratave tatimore për kthimin e tatimeve nga SHBA-të dhe Anglia.

Pa gabim

Perparësia themelore e Vikiking-ut është që posedon një sistem automatik të llogaritjes së delklaratave tatimore – këtu gabimet njerzore janë reduktuar në zero.

Shpejtësia

Jemi krenarë me shpejtësine e procesimit dhe përgaditjes, kompletimit dhe dërgimit të dokumentëve të klientëve tanë në SHBA dhe Angli në suaza 1 ditëshe.

Efektiviteti

Sistemi ynë efektiv i nkekjes së përpunimit të dokumeneve nga ana e administrata tatimore na jep mundësinë e reagimit të shpejtë në rast nevoje për informata dhe dokumente plotësuese nga ana e administratës sidhe zgjidhjen e rasteve të komplikuara.

Procedura e hapur

Ofrojmë procedurë 100% të hapur klientëve tonë. Agentët tonë do të ndajnë kohë të mjaftueshme për të përgjigjur në pyetjet dhe shpjegojnë procedurën që nga aplikimi deri në momentin e arritjes së çekut.

Personali kompetent

Çdo i punësuar tek ne kalon një trajnim special që të mund ta kryej punën me kualitet.

Komoditeti i klientit

Që ta mbyllim qarkun, ofrojmë mundësi për realizimin e çekut dhe deponimin e tij në një zhirollogari bankare në afat prej 3 ditëve të punës.

Apliko Online Tani!